IDEOPLÆG

Idéoplæg er den første bearbejdning af boligforeningens tanker, ideér og behov med henblik på en beslutning om opgavens realisering. I idéoplægget kan medtages forslag til budgetramme i forbindelse med opgavens realisering, herunder et skøn over de samlede byggeudgifter, grundkøbsudgifter, omkostninger m.m. (Overslag)


BYGGEPROGRAM
Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af boligforeningens krav og ønsker til byggeriet. Der udarbejdes et samlet budget for byggeriet
(Budget 1)

 

 • PROJEKTERING
  Projekteringsfasen omfatter nor-
  malt dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt. Ved mindre opgaver kan flere af faserne slås sammen.
  Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på baggrund af det godkendte bygge-
  program. Der udarbejdes et økono-
  misk overslag (Budget 2) som danner den økonomiske ramme for en beboergodkendelse.

  Projektforslaget er en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Der udarbejdes et budget som er et fagopdelt budget på baggrund af projektforslaget.
  (Budget 3). Budgettet kan danne grundlag for en evt. Skema A ansøgning.

   

   


 • Forprojektet er en viderebearbejdning af det godkendte projektforslag i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse.

  Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser samt for udbud, kontrahering og udførelse. Prjektforslagets styrende budget ajourføres i overensstemmelse med prisudviklingen samt for eventuelle aftalte ændringer i projektet, og danner grundlag for Skema B.(Budget 4)

   

  UDFØRELSE
  Rådgivning i forbindelse med udførelse omfatter byggeledelse og fagtilsyn og projektopfølgning. Inden byggeriet igangsættes, udpeges en byggeleder og en sikkerhedskoordi-
  nator. Byggelederen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige samt økonomiske forløb inklusiv dokumentationen heraf.

 •  

  Byggelederen sikrer desuden koordineringen af fælles byggeplads­mæssige aktiviteter.
  Sikkerhedskoordinatoren varetager bygherres ansvar for arbejdsmiljø-
  forhold og forpligtigelser vedr. sikkerhed. Undervejs i udførelsesfasen gives økonomistatus

   

  DRIFT
  Drifts- og vedligeholdelsesplan udarbejdes med det formål at optimere og systematisere driften for bygninger og bygningsdele.

  Drifts- og vedligeholdelsesplanen beskriver driftsaktiviteter og eftersyns-
  rutiner, der er nødvendige for, at ejendommen kan fungere driftsmæssigt tilfredstillende efter aflevering til boligforeningen, herunder aktiviteter, der er en betingelse for boligforeningens opretholdelse af 1- og 5-års garantier.